Õuesõppe projekt: ajalugu, 5. klass

Valmista ette - Ajalooõpetajana otsustate, et õpilased peaksid uurima oma linna ajalugu ja kultuuripärandit. Seda teeksid nad rühmades ja väljaspool kooli. Te loote nimekirja vaatamisväärsustest, mida võiks uurida. Õpilaste vanematelt küsite, kas neil oleks võimalik rühmi saata. Seejärel loote te TeamUp'i keskkonnas  klassi, lisades õpilaste nimed ja pildid kooli andmebaasist. Kuna te juba tunnete õpilasi, siis lisate neile ka kommentaarid. Projekti lõpus esitlevad rühmad oma tulemusi ja üks rühm annab tagasisidet kõikidele presentatsioonidele. Samuti kommenteerivad rühmad üksteise tööd. Projektijuhina tutvustate klassile teemat ja eesmärke, näitate lühikese ajaloolise video linna kohta, YouTube video pargis rulatavatest noortest ja pildi mõnest linnas asuvast grafitist. Seejärel avate TeamUp keskkonna interaktiivsel tahvlil ja alustate rühmitamisega paludes õpilastel pakkuda teemasid, millest nad on huvitatud. Õpilased nimetavad erinevaid teemasid, millest osad kiidate heaks, osa muudate veidi ja osa lükkate tagasi, sest need ei haaku teemaga. Kui on olemas 10 teemat, lubate õpilastel valida oma lemmikud. Ükshaaval tulevad nad tahvli juurde ja valivad kolm neid huvitavat teemat. Kui hääletamine on lõppenud, loote TeamUpi abil rühmad. Te instrueerite rühmi korralikult läbi mõtlema, kuhu nad peavad minema ja milliseid andmeid koguma. Aitate igal rühmal aitate luua plaani. Carmeni rühm otsustab tegeleda linna skulptuuridega ning uurida nende tähendust.

Reflekteeri - Tunni lõpus selgitate rühmadele, et nad peavad TeamUp keskkonnas looma 60sekundilise sõnumi, milles nad selgitavad oma plaane, mida nad kavatsevad järgmisena teha ja millised raskused võivad ilmneda. Samuti peavad nad enne järgmist tundi kodus vaatama teiste rühmade sõnumeid, et nad oleksid teadlikud teiste tegemistes ja saaksid äkki mõne hea idee oma rühma jaoks. Pärast tundi vaatate rühmade sõnumid läbi ja teete märkmeid, mis nõuandeid anda igale rühmale enne väljaminekut.

Uuri ja otsi - Carmen läheb välja oma rühmaga andmed koguma. Nad teevad geo-tagidega pilte skulptuuridest ja infotahvlitest. Samuti intervjueerivad nad mõnd möödujat, küsides neilt kujude kohta või selle kohta, kas nad teavad läheduses veel mõnda skulptuuri.

Reflekteeri - Päeva lõpus salvestab rühm üheminutilise sõnumi oma tegemistest.
Te vaatate sõnumeid sellest, kuidas rühmadel läheb. Sõnumist järeldus, et Carmeni rühm vajab juhendamist, kuidas suhelda võõrastega ning kuidas seada eesmärke. Te postitate oma märkmed TeamUp keskkonda.

Kaardista ja analüüsi - Järgmisel päeval tuleb Carmen oma rühmaga tagasi klassi. Nad jagavad oma andmeid ja leide üksteise ja teiste rühmadega. Andmete analüüsiks alustavad nad interneti otsinguid, et leida rohkem informatsiooni inimeste kohta, keda on kujutatud. Info kogutakse kokku ühte jagatavasse dokumenti. Selle põhjal hakatakse looma virtuaalset ajatelge olulistest sündmustest selle inimese elus. Tunni lõpus salvestatakse üheminutiline sõnum, et kirjeldada tehtud tegevusi, tulevikuplaane ja ettetulnud raskusi.

Reflekteeri - Tuletage meelde, et rühmad tutvuksid ka teiste rühmade sõnumitega ja annaksid nõu, kuidas tööd parandada, mida veel lisada jne. Teie vaatate üle sõnumid ja täiendate märkmeid.

Uuri ja otsi - Rühm läheb taas välja, et täiendada puuduvat infot.

Reflekteeri - Carmeni rühm loob uue sõnumi kasutades ühe rühmaliikme sülearvutit. Teie vaatate üle sõnumid ja täiendate märkmeid.

Loo - Rühm tuleb klassi tagasi, et jätkata otsinguid internetist, rühmitada leitut ja teha kokkuvõtteid. Hakatakse tegema kokkuvõtvat esitlust. Jagatud dokumendi baasil luuakse skript. Esitluses kasutatakse loodud ajatelge ja skulptuuride paiknemise kaarti. Alguses luuakse piltlugu (storyboard) ja filmitakse mõned katkendid. Seejärel luuakse materjalidest umbes 10minutiline film.

Esitle - Film jagatakse kogu klassiga, et teised saaksid seda näha ja kommenteerida. Kõik rühmad otsustavad oma filmid avaldada ajaveebis, et neid näidata sõpradele ja vanematele.

Reflekteeri - Töö lõpus salvestatakse sõnum, et dokumenteerida oma töö kulgu. Rühmad jätkavad tööd projektiga pärast tundi. Kodutööna peavad nad vaatama teiste rühmade projekte. Igal rühmal on kohustus hinnata ühte teist rühma kommenteerides nende tööd. Lõpuks salvestab iga rühm kokkuvõtva sõnumi oma projektitööst. Vaadake üle rühmade viimased sõnumid ja võrrelge neid esimestega. Vajadusel vaadake ka vahepealseid sõnumeid. Arvestage iga rühma tööprotsessi, tulemust, kaaslaste tagasisidet,  nende antud tagasisidet ja iga rühmaliikme pingutust. Lõpuks pange hinded.