Õppematerjali loomine: bioloogia, 11. klass

Valmista ette - Olete gümnaasiumiastme loodusteaduste õpetaja ning soovite, et teie õpilased oleksid loodusteadustest rohkem huvitatud. Otsustate paluda neil luua eksponaate, mida saaks näidata teiste koolide noorematele õpilastele. Te alustate testist, et teada saada, kui palju nad antud kursuse teemat tunnevad. Seejärel moodustate TeamUp'i abil heterogeensed rühmad, milles on erinevate oskustega õpilasi. Iga rühm töötab ühe teemaga ning loob eksponaadi, mis seda illustreerib.

Uuri ja otsi - Õpilaste toetamiseks juhite nende tähelepanu erinevatele allikatele, sealhulgas inimestele, kes võivad olla eksperdid ja teemaga seotud sündmustele. Nad otsivad ja õpivad koos ning õpetavad üksteist.

Kaardista ja analüüsi - Õpilased õpetavad üksteist, annavad teema mõistetavuse kohta tagasisidet ja valivad välja need õppematerjalid, mis on kõige paremini õnnestunud. Otsuse tegemisel tuginevad nad kaardile, mis visualiseerib nende katsetuste tulemusi.

Loo - Pärast katsetamisest loovad õppijad oma „virtuaalse muuseumi eksponaadi“. Iga grupp tõstatab mõne näidisprobleemi, mida saab lahendada nende eksponaadi abil.  Õpetaja jälgib rühmade tööd ja seisab hea selle eest, et loodu oleks teaduslikult õige. Vajadusel pakub õpetaja parandusettepanekuid.

Esitle - Kui eksponaadid on valmis tutvustavad rühmad neid alguses oma klassile. Klass loeb kõige ägedamateks eksponaatideks plakati, ühe füüsilise ja ühe virtuaalse simulatsiooni, loengu videosalvestuse, räppi laulu ja nukuetenduse. Hiljem leiab iga rühm nooremate klasside õpilased, kes on huvitatud teema õppimisest ning õpetavad neid eksponaati kasutades.

Reflekteeri - Pärast projekti reflekteerib iga rühma oma tegevust Gibbs'i mudelist lähtudes.

Pärast kursust saate eksponaate ja ülesandeid kasutada õppeaasta kordamiseks ning hiljem selleks, et elavdada tunde.