Juhtum #4 Korruptsioon ülikoolis (lihtne tase)

Juhtumi taust

Reisiteenuse pakkuja näitas Tartu ülikooli (TÜ) töötajate palvel arvel lennupiletite hinda 1002 euro võrra kallimana. Tänu sellele said ülikooli töötajad osta kahe lennupileti asemel neli ja võtta töölähetusele Vietnamisse kaasa ka oma lapsed. Samuti rikkus üks töötaja hanke korraldamise reegleid ja tellis koordineerimisteenust äriühingust, kus töötas tema abikaasa.

Lisainfo

Rahandusministeeriumi audit tuvastas Tartu ülikoolis dokumentide võltsimise. Seetõttu peab TÜ SA-le Archimedes tagasi maksma ligi 15 000 eurot eurotoetust. Juhtumiga seotud töötajaid karistati kirjaliku noomitusega, üks neist viidi madalamale ametikohale ja tema palka vähendati. Pettuses osalenutel tuleb TÜ-le hüvitada lennu­piletite summa 4400 eurot ja koordineerimisteenuse maksumus 10 000 eurot.

 

Millistele küsimustele tähelepanu pöörata?

  • Kuidas on dokumendi võltsimine seotud korruptsiooniga?

Esmalt tuleb selgitada, mis on kelmus ja mis korruptsioon ning kuidas need seotud on.

Kelmus tähendab seda, kui trikitades jäetakse teisele inimesele mulje, nagu tehtaks ausat tehingut, aga selle varjus varastatakse endale tema kaup, raha vm. Kelmuse toime­panija võib olla nii ametiisik kui ka muu inimene. Kelm müüb teile tänaval justkui iPhone’i, aga lähemalt vaadates selgub, et see ikkagi pole iPhone. Kui ametiisik ütleb, et ta läheb tööreisile ja saab selleks tööandjalt raha, aga tegelikult korraldab perepuhkuse, on see kelmus. Kelmus on seegi, kui pileteid näidatakse kallimana, et kasutada toetust osaliselt enda tarbeks.

Korruptsiooniks saab kelmust aga pidada siis, kui selle on toime pannud ametiisik. See tähendab inimest, kes täidab avalikku ülesannet ja kellele on selleks antud otsustus-, raha käsutamise jm õigused. Muide, ka erasektori töötaja võib olla ametiisik.

Kuna siin loos kasutati avalikke vahendeid (toetust) enda huvides, siis on tegu avaliku vahendi korruptiivse kasutamisega (see on süütegu). Kokkuvõttes kuritarvitas ametiisik usaldust või ametikohta – ja see on korruptsioon.

  • Mis on huvide konflikt ja kuidas on see seotud korruptsiooniga?

Siin loos oli kolmaski tegu peale kelmuse ja avaliku vahendi korruptiivse kasutamise: huvide konflikt. Huvide konflikt iseenesest ei ole korruptsioon, vaid see on olukord, kus ristuvad avalik ja inimese erahuvi. Korruptsiooniks muutub huvide konflikt juhul, kui tehing päriselt toimubki. Näiteks kui haiglas toitlustusjuhina töötav naine tellib haiglale toitu oma mehele kuuluvast firmast, siis on tegu realiseerunud huvide konflikti ehk korruptsiooniga. Kui aga naine taandab end sellise asja otsustamisest või mees ei tee pakkumist, ei muutu huvide konflikt korruptsiooniks.

Vaadatud loos osales ülikooli töötaja hankes, kus tal oli mõju valida teenusepakkujaks oma abikaasa äriühing. See ei tähenda tingimata, et valituks osutus kehvem pakkumine – see ei ole korruptsiooni puhul määrav –, kuid valimise protsess ei olnud läbipaistev ning teistele ettevõtetele ei antud võimalust osaleda hankel võrdsetel alustel. Sellises olu­korras peab hankega tegelev inimene ennast kõigest hankega seonduvast taandama, sest nii saab huvide konflikti vältida.

  • Miks lubati korruptsioonis süüdi mõistetud inimestel ametisse jääda?

Kõik need inimesed töötavad edasi sama tööandja juures, kes karistas neid noomitusega ja viis ühe neist ka madalamale ametipositsioonile. Kuna kõigil oli see esimene rikku­mine, anti neile võimalus edasi töötada tingimusel, et see jääb viimaseks korraks.

Korruptsiooni puhul ei tule esimese ajana mõelda, kuidas eksinut karistada. Esmalt peaks asutuse või üksuse juht mõtlema hoopis sellele, mida ta ise oleks pidanud teisiti tegema, et sellist pahandust poleks juhtunud. Tuleks küsida, kas asutuse tööprotsessid on küllalt läbipaistvad ja kontrollitud ning töötajad koolitatud, et oleks võimalikult raske valesti käituda ja tegutseda. Mõnikord aga on korruptiivne vm väärkäitumine juurdunud juba nõnda sügavalt, et inimest ei saa ametisse jätta (või võtta). Näiteks avalikku teenis­tusse ei võeta tööle inimest, keda on karistatud tahtliku kuriteo eest (pärast karistuse kustumist on tal siiski õigus ametikohale kandideerida).