Juhtum #1 Transparency Internationali korruptsiooni tajumise indeks

Transparency Internationali video (venekeelsete subtiitritega), mis tutvustab avaliku sektori korruptsiooni ning selle hindamiseks loodud korruptsiooni tajumise indeksit (Corruption Perceptions Index). Mida kõrgema koha riik saab, seda korruptsioonivabamaks riiki hinnatakse. Riike hindavad selle riigi eluoluga kursis olevad väliseksperdid, ettevõtjad jms. Indeksiks nimetatakse seda seetõttu, et kokku on koondatud väga mitmete erinevate institutsioonide sellised hinnangud.

Sõnaseletusi:

accountability aruandekohustus, vastutus

perception – taju

poverty – vaesus

transparency – läbipaistvus

Millistele küsimustele võiks tähelepanu pöörata?

  1. Mis vahe on korruptsiooni tajumisel ning tegelikul korruptsiooni tasemel?

Taju pole nii täpne kui tegelik kokkupuude, samas tegelikku kokkupuudet korruptsiooniga on keeruline mõõta, kuna inimeste arvamused, mis korruptsioon on, erinevad väga palju. Muuhulgas mõjutab seda kultuuriruum, inimese positsioon ühiskonnas jpm. Lisaks on korruptsioon nähtus, milles enda osalust ei taheta tunnistada ja seetõttu jääb tegelik kokkupuude sageli alaraporteerituks. Taju aga mõjutavad ka meediast jms kuuldud lood, mis omakorda suurendab üleraporteerimist. Eesti korruptsiooniuuring mõõdab nii taju kui ka tegelikku kokkupuudet – tõde on kusagil nende kahe vahel.

  1. Kas õpilased on ka ise kokku puutunud korruptsiooniga?
  2. Kas õpilased oskavad nimetada vabaühendusi ja valitsusväliseid organisatsioone teistelt elualadelt?

Näiteks Greenpeace, Punane Rist, Wikimedia Foundation.

  1. Miks on korruptsiooni ärahoidmisel vabaühendustel demokraatiates tähtis roll?

Vabaühendused saavad probleemidele tähelepanu juhtida ning tõsta inimeste teadlikkust probleemidest. Vabaühendustesse kuulumine suurendab mõnede uurijate hinnangul usaldust ühiskonnas (usaldame võõraid inimesi rohkem), mis omakorda kandub üle usalduseks riigiinstitutsioonide vastu.

  1. Mille poolest erinevad Eesti vabaühendused rahvusvahelistest?

Peamised erinevused tulevad rahastamisest – Eesti vabaühendused sõltuvad palju riigi projektidest, mis teeb neid rahastajast sõltuvaks. Suured rahvusvahelised vabaühendused koguvad annetusi nii eraisikutelt kui ka äriühingutelt, mis annab neile võimaluse olla iseseisvamad oma tegevuste planeerimisel.

  1. Kuidas vabaühendusi ennast võib ohustada korruptsioon?

Eelkõige läbi rahastajale soodsa sõnumi toetamise, samuti läbi ebaausate allhangete, aga ka läbi rahastamise (nt nn riigikogu katuserahad ühendustele, millega riigikogulastel endal on seosed – nt erakondadega seotud organisatsioonid).

 

Transparency International Estonia ehk
MTÜ Korruptsioonivaba Eesti kontaktandmed:

Internetiaadress: www.transparency.ee
E-maili aadress: info@transparency.ee
Tel: 5667 8118
Video litsents: Creative Commons


[1]Corruption Perceptions Index from Transparency International
http://www.youtube.com/watch?v=iNf2tv_aXNQ&list=PL1of6S8Io98YETVptcO_OLkGMVM48lh0v