Õpijuhis

 • Vanuserühm

Korruptsioonialased õppematerjalid on ette nähtud esitamiseks õpilastele, kes õpivad vähemalt 9. klassis. Teema keerukuse tõttu on seda keeruline tutvustada noorematele õpilastele. Samas on tervitatav, kui ka noorema kooliastme õpetaja leiab selleks võimaluse.

 • Eeldused õpetajatele

Õpilastele võiks kõnealuseid materjale tutvustada sotsiaalainete õpetajad. Materjale võiks kasutada majanduse, kodanikuühiskonna või valitsusega seotud teemade õpetamisel. Näiteks võib diktatuuri või inimloomuse teemade arutamise käigus kõnealuste materjalide tutvustamine kaasa tuua probleemi, et õpilane seob korruptsiooni stereotüüpidega. Soovitav on kasutada õppematerjale ühiskonnaõpetuse tundides, samas on tervitatav ka materjalide kasutamine teiste ainete õpetajate poolt.

 • Õppematerjalid

Õppematerjal koosneb korruptsiooni mõiste selgitusest, näidisfilmidest ning nende kohta käivatest diskussiooniküsimustest. Diskussiooniküsimustele on lisatud ka suunavad vastused/lahendused.

 • Õppeprotsessi kirjeldus

Õppematerjalide tutvustamise soovitatavaks formaadiks on videote ja videote juurde lisatud informatsiooni tutvustamine klassis, millega kaasneks aktiivõppemeetodite kasutamine, näiteks õpetaja juhtiv diskussioon abiküsimuste abil või väitlus.

 • Tundi tuleks alustada korruptsiooni mõiste selgitamisega (vt altpoolt ning lisaks korruptsioon.ee):

Korruptsioon[1]

 • Seejärel näitab õpetaja videot ja peale video vaatamist kasutab diskussiooni juhtimiseks abiküsimusi.
 • Arutelu suunamiseks on abiküsimuste juures pakutud ka lahendusvariandid. Kuigi tervitatav on võimalikult erinevate vaatepunktide väljatoomine, peaks siiski kõlavaks jääma tauniv suhtumine korruptsiooni ning oskus eristada korruptsiooni aktsepteeritavast. Sellele aitavad kaasa abiküsimuste juures toodud võimalikud lahendused.
 • Abiküsimuste juures olevad lahendused on mõeldud eelkõige kasutamiseks õpetajale, õpilane saaks nendega tutvuda alles pärast diskussiooni toimumist.
 • Väljavalitud videote kogupikkus on 17 minutit ja 20 sekundit. Õpetaja enda otsustada jääb, missugused videod sobivad kõige paremini tema teemakäsitlusega ning milliseid küsimusi ta õpilastega täpselt oma tunni osana arutada soovib.
 • Korruptsioonialaste materjalide tutvustamiseks sobivad ühiskonnaõpetuse kursused

Järgnevalt on välja toodud korruptsioonialaste materjalide tutvustamiseks sobivad ühiskonnaõpetuse teemad II kooliastmes põhikooli riikliku õppekava põhjal:

 • Ühiskonnaõpetuse I kursus „Sotsiaalsed suhted“
  (2. Vabatahtlik tegevus: kodanikuühendused ja –algatus; koostöö).
 • Ühiskonnaõpetuse II kursus „Demokraatia,“ mis õpetab, et kõik on seaduse ees võrdsed.
 • Ühiskonnaõpetuse IV kursus „Meedia ja teave.“

Korruptsioonialaste materjalide tutvustamiseks sobivad ühiskonnaõpetuse teemad III kooliastmes põhikooli riikliku õppekava põhjal [2]:

 • Ühiskonnaõpetuse I kursus „Ühiskond ja sotsiaalsed suhted“
  (1. Meedia ja teave; 3. Ühiskonna institutsiooniline struktuur – avalik sektor, erasektor, kolmas sektor; 4. Ühiskonna liikmete õigused).
 • Ühiskonnaõpetuse II kursus „Riik ja valitsemine“
  (1. Demokraatia – demokraatlikus ühiskonnas kehtivad reeglid, nagu näiteks võrdsus seaduse ees; 2. Eesti valitsemiskord – seaduse järgimise vajadus ja eiramise tagajärjed).
 • Ühiskonnaõpetuse II kursus „Kodanikuühiskond“ räägib vabaühendustest ning kodanikuühiskonna rollist demokraatia tagamisel.

Korruptsioonialaste materjalide tutvustamiseks sobivad ühiskonnaõpetuse teemad gümnaasiumi astmes gümnaasiumi riikliku õppekava põhjal [3]:

 • Ühiskonnaõpetuse I kursuse 2. osa „Demokraatliku ühiskonna valitsemine ja kodanikuosalus“ selgitab korruptsiooni. Riikliku õppekava põhjal peab õpilane kursuse lõpuks kursis olema ühiskondlik-poliitiliste sündmustega ning mõistma tänapäeva ühiskonna probleeme ning pakkuma võimaluse korral lahendusi.

[1] Mis on korruptsioon? http://www.korruptsioon.ee/

[2] Põhikooli riiklik õppekava: https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1140/1201/1001/VV1_lisa5.pdf, lk 35-42

[3] Gümnaasiumi riiklik õppekava: https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1250/3201/4011/VV2_lisa5.pdf, lk 23

Creative Commonsi litsents
See teos on litsentseeritud Creative Commonsi Autorile viitamine + Mitteäriline eesmärk + Jagamine samadel tingimustel 4.0 Rahvusvaheline litsentsiga.