Avaleht

Digitaalne õppematerjal korruptsiooni kohta on koostatud riiklikku õppekava silmas pidades ning on sobivaks lisamaterjaliks nii põhikooli kui ka gümnaasiumi ühiskonnaõpetuse tundides. Välja pakutud videomaterjal aitab õpetajal tunnis õpetatavat teema siduda Eestis reaalselt aset leidnud juhtumitega. Seeläbi on korruptsioonialased õppematerjalid kasulikud nii riiklikus õppekavas ettenähtud oskuste ning teadmiste õpetamiseks kui ka korruptsioonialase teadlikkuse tõstmiseks noorte seas. Kõnealuste juhtumite koos õpetajaga arutamine aitab õpilastel paremini mõista ühiskonnaõpetuse mõisteid ning samas edendada noorte teadlikkust korruptsioonist.

Õpitulemus: õppematerjali kasutamine tunnis aitab arendada riiklikus õppekavas määratletud üldpädevusi, nagu sotsiaalne pädevus, väärtuspädevus, suhtluspädevus ning enesemääratluspädevus.

[1] Justiitsministeeriumi strateegia- ja rakendusplaan:  https://wwwkorruptsioon.rik.ee/sites/www.korruptsioon.ee/files/elfinder/dokumendid/lisa_1
_strateegia_rakendusplaan_2014_uus0.1.pdf

Koostanud Mari-Liis Sööt, Timo Vaimann, Kätlin-Chris Kruusmaa ja Birgit Männiste
Veebilehe on koostanud Karolin Kabanen ja Kätlin-Chris Kruusmaa

Tallinn 2017

Justiitsministeeriumi analüüsitalitus
Kriminaalpoliitika osakond

Korruptsiooni õppematerjal on valminud Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse poolt koostöös Justiitsministeeriumiga

HITSA_logo_EST (1)justiitsmin_3lovi_est

Creative Commonsi litsentsSee teos on litsentseeritud Creative Commonsi Autorile viitamine + Mitteäriline eesmärk + Jagamine samadel tingimustel 4.0 Rahvusvaheline litsentsiga.