Õpilugu – rahvastikukaardid

Eesti Statistika kaardirakenduste kasutamine Eesti rahvastiku paiknemise iseloomustamisel.Huvilised õpilased saavad töövahendi VKR kasutamise kogemuse, koostades sobivaid kaarte oma ülevaate (õpilugu “Eesti rahvastiku paiknemine”) jaoks või/ja otsides vastuseid keerukamatele uurimisküsimustele.
Autor Jüri Roosaare
EesmärgidÕpitulemused Õpilane:

 • Õpib kasutama reaalset ametkondlikku kaardirakendust oma ülesannete lahendamiseks.
 • Tutvub põhiliste teemakaardi kujundust määravate valikutega ning hindab nende mõju lõpptulemusele.
 • Kasutab Maa-ameti aluskaartide võimalusi rahvastiku paiknemise detailsemaks analüüsiks.

Süvahuvidega õpilane:

 • Õpib tegema ruumipäringuid ja kasutama kaardirakenduse täiendavaid võimalusi (mida pakutakse sisseloginud kasutajatele) iseseisva, uurimusliku iseloomuga õppetöö jaoks.
 • Teeb koostööd teiste õpilastega.
Seos ainekavaga
 • Teabekeskkond: info otsimine kaartidelt ja selle kasutamine.
 • Tehnoloogia ja innovatsioon: interaktiivsete allikate kasutamine.
 • analüüsib kaardi järgi rahvastiku paiknemist.
Lõiming informaatika, matemaatika, ajalugu
Tunni kestus Sõltuvalt õpetaja valiku(te)st:

 1. ülesande „Minu teemakaart“ loomiseks (45 min);
 2. lõimitult teemaga „Eest rahvastiku paiknemine“ – paaristund (2×45 min);
 3. keerukama uurimisküsimuse lahendamine (iseseisvalt, tunniväliselt).
Ülevaade tunnist (a)

 • Õpetaja tutvustab lühidalt töövahendit, demonstreerides ühe näidiskaardi loomist (vt. õpetaja tööjuhend). Selle koostamise käigus korratakse üle mõned varem õpitud kartograafia põhitõed (Kaardiõpetus).
 • Õpilased jätkavad õpilase tööjuhendiga „Minu teemakaart“ kasutades Statistikaameti töövahendit VKR“, või ülesandega (b).

Tunnis (a) õpitu kasutamine õpiloos “Eesti rahvastiku paiknemine”.

 • Moodustatakse 2-3 õpilasest koosnevad töörühmad.
 • Igale rühmale antakse uurimisküsimus (vt. õpetaja tööjuhend).
 • Rühmad tutvustavad oma loodud kaarte ning nende analüüsi tulemusi.
Keskkonnad Statistikaamet http://www.stat.ee/ee; Maa-amet http://geoportaal.maaamet.ee/; Google StreetView http://www.instantstreetview.com/
Töövahendid Statistikaameti kaardirakendus: https://estat.stat.ee/StatistikaKaart/VKR
Hindamine Vastavalt õpetaja äranägemisele
Märksõnad Interaktiivsed kaardid, mõõtkava, rahvastiku paiknemine, rahva ja eluruumide loendus.

Dokumenti on võimalik alla laadida: