Asula arengu analüüs

Asula arengu analüüs – Eesti asulate areng ühe valitud maa-asula näitel

Rannu_naidis_Vaike_valmis

Õpilased koostavad ülevaate ühe Eesti maa-asula arenguloost kasutades Maa-ameti kaardiserveri kaarte ja Statistikaameti piirkondliku portaali andmeid. Vormistatakse posterettekandena.

Õpilane:

  • Tutvub kodukoha arengulooga;
  • Koostab posterettekande;
  • Saab ülevaate Maa-ameti kaardiserveri võimalustest, et analüüsida asula arengueeldusi erinevatel ajaperioodidel toetudes kaartidel kujutatud infole;
  • Oskab leida usaldusväärseid rahvastikuandmeid internetist, sh Statistikaameti piirkondlikust  portaalist.