Tere tulemast geograafia digitaalse õppematerjali lehele!

Käesolevast keskkonnast leiate geograafia digitaalsete ülesannete kogumiku põhikooli geograafia teemal „Eesti asustus“.

 Testperioodiks on valminud õpilood järgmiste Eesti asustuse teemade kohta:

 • Rahvastiku paiknemine
 • Linnade rahvaarvu muutumine
 • Asula ajas ja ruumis
 • Asula arengu analüüs
 • Linna areng läbi ajaloo
 • Rahvastikukaartide loomine
 • Õpilaste arvu muutus.

Õpiloos on näidatud õpitulemused, seos ainekavaga, lõiming, ülevaade tunnikäigust, kasutatavad veebikeskkonnad ja töövahendid. Iga teema kohta on koostatud tööjuhend õpilasele, näidistöö ja töövahendite või veebikeskkondade kasutamisjuhendid.

Õpilood ning juhendid on lisatud Scribd keskkonnas, mis  võimaldab õpetajal soovi korral töölehe allalaadida.

Õppimist aktiviseerivad testid „Eesti linnade tundmine“ ja “Haapsalu kaart ja maamärgid”.

Lisatud on kasulikud veebilingid, mis on seotud “Asustuse” teema praktiliste töödega.

Õppematerjali eesmärk on muuta riikliku õppekava teema „Eesti ja Euroopa asustus“ õppimine kaasaegsemaks ja põnevamaks:

 • Õppematerjal suunab uurima oma kodukohta ja lähiümbrust (küla, vald, linn, maakond). Õpilood on esitatud nii, et õpetaja või õpilased valivad, millist piirkonda uuritakse.
 • Õppematerjal toetab uurimuslikku õpet – õpitakse koguma, töötlema ja esitlema informatsiooni.
 • Eriilmelised õpilood võimaldavad huvilistel ja andekatel õpilastel iseseisvalt lühi-uurimust koostada.
 • Erinevate töövahendite tundmaõppimine võimaldab neid teistes õppeainetes kasutada.
 • Selle teema õpetamine võimaldab lõimimist teiste õppeainetega nagu eesti keel, ajalugu, ühiskonnaõpetus, kirjandus, matemaatika ja informaatika.
 • Õppematerjali kasutamine on paindlik, võimaldab arvestada õppija eripära.

Õppematerjali loomisel on lähtud järgmistest põhimõtetest:

 • Loodud õpilood on täiendavaks abivahendiks õppekavas ette nähtud õpitulemuste saavutamiseks.
 • Ülesanded seavad õppimise keskmesse õppija. Ülesannete lahendamine eeldab õppija aktiivsust.
 • Ülesannete lahendamine arendab informatsioonilist ja IKT kirjaoskust.
 • Tähelepanu on 21. sajandi oskuste – loovus ja kriitiline mõtlemine, koostöö- ja liidrioskused ning probleemide lahendamine – arendamisel.
 • Kasutatakse vabavaralisi töövahendeid.

Õppematerjali autorid on Lea Koppel (Tabasalu Ühisgümnaasium), Ülle Liiber (Tartu Ülikool), Katri Mirski (Gustav Adolfi Gümnaasium), Piret Karu (Tallinna Reaalkool), Vaike Rootsmaa (Rannu Kool), Jüri Roosaare (Tartu Ülikool) ja Reet Tuisk (Haapsalu Põhikool). Veebilehe on loonud Katri Mirski.

Geograafia õppematerjal on valminud Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse digitaalse õppevara pilootprojekti raames.
Kontakt: HITSA Innovatsioonikeskus, oppevara (ätt) hitsa.ee

HITSA_logo_EST (1)

Õppematerjal on litsentseeritud Creative Commonsi Autorile viitamine + Mitteäriline eesmärk + Jagamine samadel tingimustel 4.0 Rahvusvaheline litsentsiga.

Creative Commons License