Ülesanne 4

Teabegraafika võimaldab faktirohket infot süsteemselt ja ülevaatlikult esitada ning mõista.

Loe uuringu tulemusi tutvustavat katkendit ja vaata sama info esitust diagrammil. Jälgi, kuidas tekstis diagrammi sisu selgitatakse. Jooni vastav tekstiosa.

 

Üld- ja oskuskeeleinfo allikate (sõnaraamatud, keelekäsiraamatud, Internet, keelenõu) tundmine ja kasutamine

Ankeediga, mis saadeti vastamiseks Hansapanga töötajatele, püüti välja selgitada üld- ja oskuskeelehoolde info ja allikate tundmist ja kasutamist.

Küsimusele „Kas olete otsinud kirjutamisel abi” olid pakutud järgmised vastusevariandid: a) õigekeelsussõnaraamatust 1976, 1999,
b) „Eesti kirjakeele seletussõnaraamatust”,
c) võõrsõnade leksikonist, võõrsõnastikust,
d) „Eesti ortograafiast”, „Eesti keele käsiraamatust”,
e) eesti keele instituudi keelenõuandlast,
f) oma  asutuse sekretärilt.
10,7% vastanuist ei olnud ühtki väljapakutud allikat kasutanud, 39,3% oli kasutanud üht loetletud allikaist, samuti 39,3% oli kasutanud kaht allikat, 7,1% kolme allikat ja 3,6% nelja allikat. Üks vastanu oli eraldi esile toonud, et kasutab Internetis üles pandud allikaid: võõrsõnastik, „Eesti keele käsiraamat” ja Eesti Keele Instituudi keelenõuande materjalid.

Vastuste põhjal selgub (vt joonis 2), et kõige rohkem otsitakse abi võõrsõnade leksikonist ja/või võõrsõnastikust. Kasutatavuselt järgmine allikas on õigekeelsussõnaraamat (1976 ja/või 1999), juba väiksema osakaaluga on „Eesti ortograafia” ja/või „Eesti keele käsiraamat”. Abi saadakse ka sekretärilt, kes edestab pisut nii keelenõuandlat kui ka eesti kirjakeele seletussõnaraamatut. Üks vastaja oli eraldi lisanud, et laseb oma  artiklid ja ettekanded sekretäril üle vaadata.

yldkeeletoe_kasutamine Joonis 2. Üldkeeletoe kasutamine

Selgitamaks, mis laadi küsimusi kirjutajad ise raskemaks peavad, paluti ankeedis märkida, kas ajaleheartikli kirjutamisel oma tööst on neil raskem a) kuidas kasutada suurt ja väikest algustähte või b) kuidas kirjutada võhikule arusaadavalt. Enamik vastanuist valis siin variandi b. Vaid kaks vastanut leidsid, et kumbki etteantud valikuist ei ole neile probleemiks.

Allikas: Haridusministeerium