Sisujuht

Eesti keele digitaalse õppevara veebilehel on tarbe-, meedia- ja teabetekstid kohandatud õppeülesanneteks ja on seotud õppekava läbivate teemadega.
Keeleülesanded lähtuvad neljast tekstižanrist ja nende alaliikidest:

Iga alaliigi juurde kuuluvad ülesanded, mis järgivad tekstikeskset põhimõtet, lähtudes kolmest printsiibist:

 • heakeelsus,
 • teksti vastuvõtt,
 • tekstiloome.

Heakeelsus tähendab õigekirja, vormimoodustust, sobivat sõnavara ja head lausestust. Teksti vastuvõtt tähendab teksti sisulist lugemist, mõistmist ja taasesitamist. Tekstiloome õpetab vajalike tekstide kirjutamist.

Iga tekstižanri juurde kuuluvad ka näpunäited õpetajale, kus kirjeldatakse üksikasjalikult antud teemasse kuuluvaid harjutusi, tuuakse välja lõimingud teiste ainetega ning ka ülesannete õiged vastused.

Testperioodiks on valminud järgmised ülesanded (skeemil märgitud rohelisega):

 • meediatekst – intervjuu
 • tarbetekst – juhend
 • teabetekst – uurimus

Õppevara loomisel on lähtutud järgmistest põhimõtetest:

 • loodud ülesanded on täiendav abivahend õppekavas ettenähtud õpitulemuste saavutamiseks;
 • ülesanded seavad  keskmesse õppija ning nende lahendamine eeldab õppija aktiivsust;
 • ülesannete lahendamine arendab funktsionaalse lugemise ja kirjutamise oskust ning digipädevusi;
 • tähelepanu pööratakse 21. sajandi oskuste arendamisele: loovus ja kriitiline mõtlemine, koostööoskused, probleemide lahendamine;
 • kasutatakse vabavaralisi töövahendeid.

Õpetajate materjalid

Õpetajale mõeldud sisule ligipääsu parooli saamiseks võtke ühendust:

HITSA Innovatsioonikeskus
oppevara (ätt) hitsa.ee 
tel: 628 5894